Pozvánka na verejné strelecké preteky

Pozvánka na verejné strelecké preteky

Poľovnícka spoločnosť Komjatice Vás srdečne pozýva na

v e r e j n é  s t r e l e c k é  p r e t e k y,

ktoré sa uskutočnia 14. júna 2014 o 8.00 hod na strelnici v Komjaticiach.

 

Strieľať možno v dvoch disciplínach – americký trap a zajac na prieseku. Cena jednej položky je 3,50 €. 

Pre prvých troch z každej disciplíny sú pripravené vecné a finančné ceny.

 

Tešíme sa na Vašu účasť !